Xây dựng Đảng

Xây dựng cơ chế bảo vệ người dân tố giác và đấu tranh chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên

SGGPO
Ban Nội chính Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại hội thảo

Ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại hội thảo

Ngày 23-2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị góp ý một số nội dung chủ yếu trong Đề án “Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đề án do Ban Nội chính Trung ương chủ trì soạn thảo.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, về nội dung đề án, mục tiêu của đề án “Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo, tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, để người dân yên tâm, tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Ban Nội chính Trung ương cho biết sẽ từng bước nghiên cứu, đề xuất xây dựng riêng Luật Bảo vệ người phản ánh, tố giác, tố cáo...

Ban Nội chính Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Ban Nội chính cũng đề xuất giao Ủy ban Kiểm tra các cấp là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên, bởi vì hoạt động đôn đốc, kiểm tra giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra của Đảng và qua khảo sát thì các đơn vị được khảo sát cũng thống nhất cao đề xuất này.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, việc xây dựng đề án về cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên vừa được Quốc hội đưa ra thảo luận, bàn bạc sôi nổi, vì đây là vấn đề nóng, nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, có một thực tế từ trước tới nay, chúng ta chưa làm tốt vấn đề này. Bản thân nhiều cơ quan có trách nhiệm phải bảo vệ người dân nhưng lại “quay mũi giáo” lại với họ.

Nhưng ông Lưu Bình Nhưỡng đặt vấn đề, đề án đề cập cơ chế bảo vệ người dân nhưng lại không nói rõ ai là người bảo vệ.

Theo ông, việc này đòi hỏi cả hệ thống chính trị của chúng ta phải cùng vào cuộc. Trong Đề án phải viết đầy đủ 4 nhóm bảo vệ, đó là tổ chức đảng, hệ thống chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, nhân dân. Trong đó, vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo phải được làm rõ.

"Vấn đề này trong đề án còn mờ nhạt, chưa có phương thức giám sát hiệu quả trong việc bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo; chưa phát huy được vai trò của các tổ chức thành viên tham gia hoạt động bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo", ông Nhưỡng nói.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng, giữa cơ quan chức năng với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo còn thiếu cơ chế, chưa cụ thể trong việc phân công trách nhiệm giữa cơ quan chù trì và cơ quan phối hợp.

“Nhiều nơi còn hình thành lợi ích nhóm để xử lý một cách tiêu cực đối với người phản ánh, người tố cáo. Thậm chí, kể cả chính quyền, kể cả doanh nghiệp cùng bắt tay với nhau để làm xấu đi người tố cáo”, ông Nhưỡng nhấn mạnh.  Dẫn chứng là có những nơi đơn thư cả tập nhưng không ai giải quyết.

Ông Lưu Bình Nhưỡng và các đại biểu đều đồng tình phải có chỉ thị của Bộ Chính trị để quán triệt tinh thần triển khai đề án này.

Vẫn theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương về nội dung đề án, thực tế một số cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu quan tâm, thiếu tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo để bảo vệ người phản ánh, tố giác, tố cáo. Công tác bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo nhìn chung còn phó thác cho cơ quan chức năng, thiếu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Việc thực hiện các quy định về bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo còn thiếu quyết liệt. Vẫn còn tình trạng thờ ơ, thiếu chủ động phát  hiện, xử lý hành vi trả thù, trù dập người phản ánh, tố giác, tố cáo; né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo...

Báo cáo cũng cho rằng, vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo còn mờ nhạt; chưa có phương thức giám sát hiệu quả đối với hoạt động bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo...

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục