Chính trị

Xác định những giải pháp đột phá trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

SGGP
Ngày 6-10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc ngày thứ 3. 

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương nghiên cứu tài liệu. Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung đã thảo luận.

Về một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cho ý kiến về sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành kết luận của Hội nghị Trung ương lần này về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với tên gọi, chủ đề và phạm vi mới; chỉ rõ điều gì cần bổ sung, điều chỉnh; cần gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Từ đó, đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục