Infographic / Longform

Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi

Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 1
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 2
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 3
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 4
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 5
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 6
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 7
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 8
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 9
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 10
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 11
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 12
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 13
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 14
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 15
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 16
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 17
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 18
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 19
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 20
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 21
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 22
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 23
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 24
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 25
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 26
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 27
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 28
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 29
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 30
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 31
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 32
Vườn xương rồng hơn 4.000 cây của chàng trai 9X Quảng Ngãi ảnh 33

NGUYỄN TRANG - Trình bày: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục