Thông tin kinh tế

VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 16-4-2021.

VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16-4-2021

VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16-4-2021

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 18-3-2021. 

HĐCĐ VietinBank năm 2021 dự kiến họp về một số nội dung sau: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ (nếu có); Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng truy cập website: http://investor.vietinbank.vn

VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ảnh 1

NHẬT MINH

Tin cùng chuyên mục