Chính trị

Văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng

SGGP
Ngày 3-2, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện thông qua tại Đại hội XIII là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong đó, không chỉ hoạch định đường lối phát triển đến năm 2025 mà còn hoạch định tầm nhìn đến 2030 và 2045. 

Đồng chí Hoàng Bình Quân cũng thông báo tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhấn mạnh, công tác nhân sự được tiến hành “công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học”. Trong số 200 ủy viên Trung ương được bầu, có 19 đồng chí nữ. Đây là một chỉ tiêu khó phấn đấu, là nỗ lực từ nhiều năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hoàng Bình Quân cũng cho biết, các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng khác nhau và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, để thực hiện thành công tầm nhìn phát triển đã đề ra, Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021-2030, cụ thể hóa ở hệ thống 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bổ sung nội hàm của 3 đột phá chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Về chủ trương, chính sách đối ngoại, đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Cùng ngày, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật” nhằm đánh giá bước đầu về kết quả, đặc biệt là những dấu ấn nổi bật của Đại hội XIII. Tại cuộc tọa đàm, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện, cả về công tác tuyên truyền, xây dựng văn kiện Đại hội, công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, tổ chức thực hiện, triển khai trong quá trình điều hành Đại hội…

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục