Giao thông vận tải

Ủy quyền Sở GTVT TPHCM đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

SGGP
UBND TPHCM vừa ủy quyền cho Sở GTVT thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ kinh phí chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của sở.

Cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; lựa chọn và quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; phê duyệt dự toán kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác. 

Việc ủy quyền được thực hiện từ ngày 28-3 đến hết ngày 31-12-2022.

PHAN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục