Xã hội

Triển khai Nghị quyết tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ

SGGP
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình; xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 130/2020/QH14.

Đồng thời Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với một số bộ ngành và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện biên soạn tài liệu; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc; tổ chức tập huấn nghị quyết cho cán bộ chủ trì bộ, ngành trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ có liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành nghị quyết.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục