Infographic / Longform

Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị

Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 1
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 2
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 3
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 4
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 5
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 6
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 7
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 8 
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 9
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 10
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 11
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 12
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 13
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 14
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 15
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 16
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 17
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 18
 
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 19
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 20
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 21
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 22
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 23
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 24
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 25

NGUYỄN HOÀNG - Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục