Cải cách hành chính

Tiết kiệm hơn 36,6 triệu giờ lao động và 1.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm

SGGPO
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ TN-MT đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 80% thủ tục hành chính; bãi bỏ, đơn giản hóa trên 62% điều kiện kinh doanh; cắt giảm trên 51% sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, giúp tiết kiệm được trên 36,6 triệu giờ công lao động và hơn 1.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm.

Theo Báo cáo về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN) giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ TN-MT vừa gửi đến Văn phòng Chính phủ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ TN-MT đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 80% TTHC; bãi bỏ, đơn giản hóa trên 62% ĐKKD; cắt giảm trên 51% sản phẩm, hàng hóa KTCN.

Kết quả cải cách TTHC, ĐKKD và KTCN đã giúp tiết kiệm được trên 36,6 triệu giờ công lao động và hơn 1.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm.

Cụ thể, về thực hiện cải cách TTHC, tổng số TTHC của Bộ TN-MT đầu nhiệm kỳ là 266 TTHC với trường hợp đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc 288 TTHC với trường hợp chưa thành lập Văn phòng.

Đến nay, số TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa là 241/266 (chiếm 80,1%) trong đó, số lượng TTHC bãi bỏ, thay thế hoặc tích hợp là 81/266 TTHC; 133 TTHC được đơn giản hóa với trường hợp các địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai, hoặc 155 TTHC với trường hợp chưa thành lập Văn phòng này.

Tuy nhiên, số lượng TTHC quy định mới là 49 TTHC (trường hợp các địa phương đã thành Văn phòng đăng ký đất đai), 48 TTHC (trường hợp các địa phương chưa thành Văn phòng đăng ký đất đai).

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ còn hiệu lực thi hành là 234 TTHC (trường hợp các địa phương đã thành Văn phòng đăng ký đất đai) hoặc 255 TTHC (trường hợp các địa phương chưa thành Văn phòng đăng ký đất đai).

Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 19 văn bản, bao gồm: 2 luật, 9 nghị định và 8 thông tư, thông tư liên tịch.

Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp hơn 33,8 triệu giờ công lao động và hơn 1.010 tỷ đồng/năm.

Về kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD, tổng số ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN-MT đầu nhiệm kỳ là 163 điều kiện. Số lượng ĐKKD được đơn giản hóa, bãi bỏ là 102/163 điều kiện (chiếm 62,6%); số lượng ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của Bộ còn hiệu lực thi hành là 98 ĐKKD. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm điều kiện kinh doanh là 5 văn bản, bao gồm 1 luật, 4 nghị định .

Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm ĐKKD ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 2,75 triệu giờ công lao động và hơn 37 tỷ đồng/năm.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục