Xã hội

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31-12-2025

SGGPO

Quốc hội quyết định kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14) đến hết ngày 31-12-2025.

Nghị quyết về miễn, giảm thuế SDĐNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021

Nghị quyết về miễn, giảm thuế SDĐNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021

Theo Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14) vừa được Quốc hội phê chuẩn chiều 10-6, Quốc hội quyết định kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14) đến hết ngày 31-12-2025.

Trước đó, Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự thảo Nghị quyết này cho biết, có một số ý kiến đề nghị rà soát đối tượng miễn thuế SDĐNN và bổ sung các quy định về quản lý đất đai trong dự thảo Nghị quyết để chính sách miễn thuế SDĐNN thực sự có tác động đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất…

Tuy nhiên, qua cân nhắc toàn diện vấn đề, UBTVQH nhận định, không nên quy định nội dung liên quan đến quản lý đất đai tại Nghị quyết này, bởi các nội dung cần thiết đã được chế định trong Luật Đất đai và các văn bản khác có liên quan. UBTVQH đề nghị trong giai đoạn tới, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ trên để siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý đất đai.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục