Xã hội

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1)

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1), cụ thể như sau:

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị quyết số 12a/NQ-HĐTĐHGTVT ngày 30-3-2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM về tạm giao số lượng người làm việc năm 2022.

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1), cụ thể:

I. Số lượng tuyển dụng: 130 chỉ tiêu, bao gồm:

1. Chức danh nghề nghiệp Giảng viên: 100 chỉ tiêu.

2. Chức danh nghề nghiệp Chuyên viên và tương đương và các chức danh nghề nghiệp khác: 30 chỉ tiêu.

Danh sách chức danh nghề nghiệp tuyển dụng kèm theo.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển

1.  Tiêu chuẩn chung:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP, cụ thể:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ bồi dượng phù hợp với vị trí việc làm và đơn vị đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành về vị trí công việc dự tuyển;

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lĩnh vực chuyên môn được phân công;

- Biết được các ứng dụng của công nghệ thông tin vào hoạt động công việc và các kỹ năng tin học khác trong hoạt động chuyên môn được phân công;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc theo quy định.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung, đối với từng vị trí việc làm tuyển dụng đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

a) Chức danh nghề nghiệp Giảng viên

- Người ứng tuyển vị trí việc làm giảng viên phải có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Người ứng tuyển có bằng Thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên.

- Có năng lực sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học;

- Có ngoại hình, giọng nói và phong cách phù hợp với công tác giảng dạy;

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1-2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) và chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên theo quy định.

b) Chuyên viên, Kế toán viên, Thư viện viên

- Người dự tuyển vị trí chuyên viên hoặc kế toán viên hoặc thư viện viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng;

- Có ngoại hình, giọng nói và phong cách phù hợp với vị trí dự tuyển;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên trở lên hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí dự tuyển;

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1-2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu riêng đối với từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

- Vị trí công tác sinh viên, quản lý khu nội trú: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý giáo dục hoặc các chuyên ngành khác phù hợp tại các cơ sở đào tạo có uy tín.

- Vị trí quản lý đào tạo: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh tế, quản lý giáo dục, công nghệ thông tin, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp tại các cơ sở đào tạo có uy tín.

- Vị trí đối ngoại và hợp tác quốc tế: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, quản lý giáo dục, luật, ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành khác phù hợp tại các cơ sở đào tạo có uy tín. Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) IELTS 6.5 hoặc tương đương trở lên.

- Vị trí tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành luật, quản trị nhân lực, bảo hiểm xã hội, kinh tế, quản lý nhà nước, hành chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin.

- Vị trí quản trị thiết bị, quản lý dự án xây dựng cơ bản: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành luật, công nghệ, kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, quản lý dự án, kế toán; kiểm toán, tài chính - ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác phù hợp tại các cơ sở đào tạo có uy tín.

- Vị trí thanh tra đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành luật, kinh tế, quản lý giáo dục, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ hoặc các chuyên ngành khác phù hợp tại các cơ sở đào tạo có uy tín.

- Vị trí quản lý hoạt động khoa học công nghệ: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh doanh và quản lý, luật, ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành khác phù hợp tại các cơ sở đào tạo có uy tín.

- Vị trí quản trị mạng thông tin: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành máy tính và công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, truyền thông hoặc các chuyên ngành khác phù hợp tại các cơ sở đào tạo có uy tín.

- Vị trí quản lý phòng thực hành, thí nghiệm: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc các chuyên ngành khác phù hợp tại các cơ sở đào tạo có uy tín.

- Vị trí kế toán viên: Người dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Vị trí thư viện viên: Người dự tuyển phải tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

c) Văn thư viên (vị trí việc làm: Văn thư lưu trữ)

- Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành văn thư, lưu trữ trở lên; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Có ngoại hình, giọng nói và phong cách phù hợp với vị trí dự tuyển;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

e) Y sĩ (vị trí việc làm: y tế cơ quan)

- Người dự tuyển vị trí y tế cơ quan phải có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên;

- Có ngoại hình, giọng nói và phong cách phù hợp với vị trí dự tuyển;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

f) Thủ quỹ (vị trí việc làm: Thủ quỹ)

- Người dự tuyển vị trí thủ quỹ phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kinh tế, tài chính; nếu tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thủ quỹ, nghiệp vụ quỹ tiền mặt do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Có ngoại hình, giọng nói và phong cách phù hợp với vị trí dự tuyển;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

 - Người bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

III. Phương thức tuyển dụng

 Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc trên giấy.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Hình thức thi: Phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

a) Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu trong hồ sơ dự tuyển do trường phát hành);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, dán ảnh 4x6 có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo Mẫu trong hồ sơ dự tuyển do trường phát hành);

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6-5-2013 của Bộ Y tế;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 4 ảnh màu 4x6 cm (chụp ảnh trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); 2 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ tiếp nhận thư của người đăng ký dự tuyển.

- Các giấy tờ, tài liệu khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ nộp dự tuyển: 1 bộ.

Lưu ý: Trường không trả lại hồ sơ cho các ứng viên đã nộp đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển dụng viên chức

Người đăng ký dự tuyển thi viên chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ và theo thời gian sau đây:

-  Thời gian: Từ ngày 1-8-2022 đến hết ngày 31-8-2022 (trong giờ hành chính).

-  Địa điểm: Phòng A102-A, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM (số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM).

-  Người nhận hồ sơ: Ông Đoàn Anh Tuấn – 0967.506.101

-  Điện thoại liên hệ: (028) 35124379.

III. Thời gian thi và lệ phí thi

1. Thời gian thi

Kỳ thi tuyển viên dự kiến tổ chức bắt đầu vào tháng 9 năm 2022.

2. Lệ phí thi tuyển

Lệ phí thi tuyển là 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28-10-2021 của Bộ Tài chính).

Thí sinh đăng ký dự tuyển đóng tiền tại phòng Kế hoạch - Tài vụ, dãy nhà A, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

3. Địa điểm thi tuyển

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM: Số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM (số 2 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM). Điện thoại: 028.35124379

Tin cùng chuyên mục