Infographic / Longform

Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL

Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 1
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 2
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 3
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 4
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 5
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 6
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 7
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 8
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 9
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 10

TÍN HUY - Đồ họa: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục