Nước và cuộc sống

Tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp

SGGP
6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã tập trung vào các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, cũng như tuyên truyền Chỉ thị 42 của Trung ương về ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Chỉ thị 19 của Thành ủy TPHCM.

Và chủ đề năm 2020: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền và phát động thi trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Sawaco chú trọng tham mưu, tổ chức triển khai tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức.

Ban Tuyên giáo Sawaco cũng có nhiều hoạt động tuyên truyền về ngành cấp nước, về công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở; dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tổng công ty, đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Sawaco triển khai học tập các văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ XII và học tập chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn nội dung 7 tiêu chí đạo đức, phong cách của ngành tới người lao động các đơn vị; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; tổ chức triển khai nghị quyết đại hội tới đảng viên và người lao động các đơn vị.

PHƯƠNG THẢO

Tin cùng chuyên mục