Xã hội

Tạo điều kiện kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

SGGP
Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Theo Ban Tổ chức Trung ương, mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững theo quy định của pháp luật; khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo hướng dẫn, đối tượng kết nạp Đảng là cá nhân sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần vốn, tài sản chi phối, đồng thời giữ một trong các chức danh là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hợp danh trong các doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần (không phân biệt quy mô doanh nghiệp).

Để được xem xét kết nạp vào Đảng, cá nhân chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp liên quan phải đáp ứng một số tiêu chuẩn, điều kiện, như chủ doanh nghiệp có nguyện vọng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, là người có uy tín ở nơi cư trú; bản thân và doanh nghiệp gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thủ tục kết nạp và kết nạp lại vào Đảng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành của Trung ương.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục