Giáo dục hội nhập

Sửa quy định hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

SGGP
Bộ GD-ĐT vừa công bố và lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều (dự thảo) của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (Nghị đinh 86) quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

Theo Bộ GD-ĐT, trong năm 2019 và 2020, bộ đã thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài của các cơ sở giáo dục theo Nghị định 86.

Sau 3 năm thực hiện, bên cạnh tạo hành lang pháp lý cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia vào quá trình phát triển giáo dục của Việt Nam, Nghị định 86 đã bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp thực tế, một số quy định chưa đồng bộ với các luật mới. Do đó, để giải quyết các vấn đề bất cập và đảm bảo tính pháp chế trong xây dựng pháp luật, việc hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ xem xét, ban hành là cần thiết. 

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung tập trung vào quy định quản lý các yếu tố liên quan đến chương trình giáo dục, người học, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai minh bạch yếu tố nước ngoài. Một số nội dung chính dự kiến sửa đổi, bổ sung như: bổ sung đối tượng thực hiện liên kết giáo dục là các cơ sở giáo dục tư thục được thành lập và hoạt động tại Việt Nam (không phân biệt vốn đầu tư trong nước hay nước ngoài); bổ sung quy định cho phép đầu tư theo lộ trình tạo điều kiện cho nhà đầu tư giai đoạn đầu, quy mô tuyển sinh chưa đạt mức tối đa (nhà đầu tư phải có cam kết đầu tư đủ sau 5 năm). 

Dự thảo bổ sung quy định công khai cụ thể yếu tố nước ngoài đối với cơ sở giáo dục như: chương trình giáo dục nước ngoài và kiểm định; giáo viên người nước ngoài; quốc tịch học sinh để đảm bảo việc minh bạch thông tin. Ngoài ra, bổ sung trách nhiệm thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá và giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. 

THANH MINH

Tin cùng chuyên mục