Sách và cuộc sống

Ra mắt bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

SGGP
Bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII do NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản, gồm 648 trang, được chia thành 2 tập. 

Bộ sách cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIII thông qua, là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Ra mắt bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ảnh 1
Được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, các văn kiện đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới…; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. 

Các văn kiện đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

QUỲNH YÊN

Tin cùng chuyên mục