Giao thông - Đô thị

Phương tiện vận chuyển chất thải phải lắp đặt GPS

SGGPO
Tất cả các phương tiện trúng thầu phải lắp đặt GPS và nhà thầu phải chuyển giao quyền truy cập quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận - huyện.

UBND TP vừa ban hành quyết định nhằm triển khai đấu thầu hoặc làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trong công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định này, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND các quận - huyện căn cứ các nguyên tắc đấu thầu quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố nhằm mục đích quy định thời gian, hình thức triển khai đấu thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm và phương án sử dụng lao động; tính đúng, tính đủ khối lượng gói thầu làm cơ sở xây dựng đơn giá, dự toán gói thầu; các yếu tố để điều chỉnh hợp đồng; đưa ra các thứ tự ưu tiên trong hồ sơ mời thầu làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu; quy định đơn vị làm chủ đầu tư và trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện công tác đấu thầu.

Để khuyến khích đầu tư phương tiện vận chuyển mới nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh trên địa bàn thành phố, UBND quận - huyện nghiên cứu để đưa vào hồ sơ mời thầu và đánh giá theo thứ tự ưu tiên, trong đó các yêu cầu đối với các phương tiện vận chuyển và các tỷ lệ % phương tiện mới trong hồ sơ mời thầu...

Tất cả các phương tiện trúng thầu phải lắp đặt GPS và nhà thầu phải chuyển giao quyền truy cập quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận - huyện.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục