Sự kiện & Bình luận

Phát huy sức mạnh nhân dân

SGGP

Hôm nay, chúng ta mừng Ngày Độc lập lần thứ 77 trong niềm vui của người dân được sống trong một đất nước bình yên, kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, cuộc sống ngày càng được cải thiện; tiềm năng, vị thế và uy tín đất nước không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế.

Thành quả có được từ mốc son lịch sử ngày 2-9-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu là vô cùng to lớn, là kết tinh của sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ qua những chặng đường đầy khó khăn, thử thách. Giờ đây, khát vọng phấn đấu trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao, hùng cường, hạnh phúc đang thôi thúc chúng ta.

Trong bối cảnh của tình hình thế giới đầy biến động, phức tạp, khó lường, sự khẳng định con đường phát triển đi lên của chúng ta phải là một đất nước có nội lực mạnh, đủ sức bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên cơ sở các hệ giá trị: hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực về con người Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu mục tiêu phấn đấu gắn với mốc thời gian cụ thể đến năm 2025, 2030, 2045, với sự tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, thực hiện cho được ba đột phá chiến lược. Đó là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, trong đó đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực phải được tiếp tục đẩy mạnh.

Nhân dân luôn theo dõi và nhận thấy có sự chuyển biến mạnh mẽ trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ngày càng có nhiều những quy định cụ thể, chặt chẽ… nhằm kiểm soát quyền lực, nhận diện và đấu tranh chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… được nhân dân đồng tình, thúc đẩy người dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo chung, Trung ương đã và đang tạo điều kiện về cơ chế, chính sách vượt trội để thúc đẩy các địa phương, nhất là những nơi có thế mạnh. TPHCM là nơi đang có nhiều lợi thế, nếu có cơ chế, chính sách phù hợp sẽ có sự bứt phá và có điều kiện phát triển xứng tầm để có sự đóng góp lớn hơn cho đất nước.

Hiện nay, TPHCM đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Qua đây, TPHCM tiếp tục đề xuất việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển và tạo sự chủ động hơn về tổ chức, biên chế… để phục vụ người dân tốt hơn. TPHCM đang tích cực triển khai thực hiện các chương trình đột phá (đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực và văn hóa) và chương trình trọng điểm (phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực) với 51 đề án, chương trình thành phần.

TPHCM đặt kỳ vọng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ tạo ra điểm nhấn quan trọng cho việc bứt phá đi lên. Các công trình trên các lĩnh vực sẽ được đăng ký về đích, các phong trào thi đua thiết thực sẽ được đẩy mạnh nhằm tạo ra sự thay đổi trên khắp các mặt trận, trong sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân và làm đẹp bộ mặt thành phố. Trong đó Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh” cũng sẽ có bước tiến khả quan mà qua đó vai trò của người dân được đề cao, mỗi người dân là một cảm biến xã hội, được phát huy sáng kiến và cũng là người kiểm tra, giám sát việc phát triển của thành phố.

Để có sự chuyển biến đáp ứng yêu cầu cuộc sống và người dân, lãnh đạo TPHCM sẽ tăng cường phối hợp với các bộ ngành Trung ương tháo gỡ nhanh những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho bộ máy được vận hành thông suốt, đồng bộ và mở ra không gian phát triển, sáng tạo, thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người cho phát triển.

Tinh thần Ngày Độc lập 2-9 nhắc nhở chúng ta trách nhiệm giữ gìn thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước, tiếp tục đổi mới để tăng tốc phát triển bền vững và chủ động hội nhập thành công.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Tin cùng chuyên mục