Chính trị

Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực của nhân dân

SGGP
Ngày 29-7, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam khóa VIII để lấy ý kiến cho các văn bản quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: UBMTTQVN

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: UBMTTQVN

Đây là hội nghị cuối cùng cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình đại hội như: dự thảo báo cáo chính trị; sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; xem xét tờ trình về nhân sự khóa IX.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX được tổ chức từ ngày 18 đến 20-9. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. Báo cáo chính trị của đại hội lần này phải đánh giá thẳng thắn kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019, nhận diện rõ thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn mới; góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - con người - môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Kỳ này theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương là mời các cụ, các vị, các đồng chí cơ bản đảm bảo về sức khỏe, có kinh nghiệm, trách nhiệm cao với mặt trận, với Đảng, với đất nước và nhân dân tham gia Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, nhấn mạnh, dự thảo báo cáo chính trị cần được tiếp tục cụ thể, làm sâu sắc thêm một số quan điểm lớn của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Cần xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là động lực, vừa là nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phải phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh và lấy đó làm điểm tương đồng, tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích quốc gia dân tộc. Cùng với đó, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, xây dựng tinh thần nhân nghĩa, khoan dung, tập hợp đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo xung lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục