Địa ốc

Phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai trong bối cảnh mới

SGGP
Ngày 25-8, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo “Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Đoàn chủ tọa hội thảo. Nguồn: Ban Kinh tế Trung ương

Đoàn chủ tọa hội thảo. Nguồn: Ban Kinh tế Trung ương

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại) và Luật Đất đai 2013, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng như: tài nguyên đất được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hơn; an ninh lương thực được đảm bảo; đất cho sản xuất, phát triển đô thị, quốc phòng, an ninh được phân bổ hợp lý hơn...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn lực về đất đai phát huy chưa đúng tiềm năng, sử dụng đất đai còn lãng phí, chưa hiệu quả; tích tụ, tập trung ruộng đất chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn; tình trạng suy giảm chất lượng, ô nhiễm, thoái hóa đất, xâm thực diễn biến phức tạp...

Do vậy, hội thảo tập trung thảo luận kỹ 4 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: làm rõ nội hàm của sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; làm rõ sự khác biệt về quyền của Nhà nước trong vai trò đại diện chủ sở hữu với quyền của Nhà nước trong vai trò quản lý nhà nước về đất đai; đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề xuất các giải pháp phân định rõ loại hình đất đai, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đánh giá, hội thảo đã làm rõ nội hàm về vấn đề Nhà nước thống nhất quản lý đất đai; quyền chủ sở hữu của người dân; các mối quan hệ lớn trong quản lý và sử dụng đất; hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng đất đai đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị ban tổ chức hội thảo, tổ biên tập tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW nghiên cứu, tiếp thu tối đa những phát biểu tại hội thảo để tổng hợp, chắt lọc phục vụ xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và xây dựng nghị quyết mới trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục