Nhân sự

Ông Lê Minh Hoan giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 18 và 19-11, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa VII tổ chức kỳ họp chuyên đề, bầu các chức danh chủ chốt. HĐND tỉnh đã thống nhất để ông Huỳnh Minh Đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Việt Thắng, Huỳnh Văn Săng, Ủy viên UBND tỉnh được thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ông Lê Vĩnh Tân giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Minh Hoan, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tôn Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hoàng Đức, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Khúc Quang Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư giữ chức Ủy viên UBND tỉnh. 

T.T.X.

Tin cùng chuyên mục