Chính trị

Nhân dân là trung tâm của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước

SGGP
Tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện đại hội, đã thông báo một số điểm mới mang tính đột phá trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, cơ quan có trách nhiệm đã thu thập được 1.400 góp ý vào các văn kiện đại hội của đại biểu đảng bộ các tỉnh thành, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cả nước, trong đó có 80 báo cáo kiến nghị rất bài bản.

Các ý kiến đều thống nhất rất cao từ chủ đề, đánh giá, bài học, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu định hướng, nội dung cũng như đột phá chiến lược... Trung ương đã thảo luận rất kỹ và tiếp thu. Tinh thần là tiếp thu nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng, tôn trọng ý kiến đóng góp của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. 

Trả lời các câu hỏi của báo chí, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh 2 nội dung cơ bản nhất của dự thảo văn kiện. Thứ nhất, dự thảo văn kiện lần này tự đánh giá, rút ra bài học, dự báo định hướng và các đột phá phát triển đều nhấn mạnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ toàn diện công cuộc đổi mới. Theo đó, dân là gốc, sức mạnh của nhân dân giữ vai trò quan trọng. Trong văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng. Trong xây dựng Đảng nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, gắn với đó là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực tế vừa qua, trong tổng kết, chúng ta tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn với công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, công tác dân vận…

“Nói tóm lại là dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đây là điểm mới của văn kiện lần này, là thực tế tổng kết xây dựng Đảng vừa qua”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đồng thời cho biết, trong công tác cán bộ sắp tới cũng phải nghiên cứu cơ chế để khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Tầm nhìn đến giữa thế kỷ 21

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, công tác xây dựng văn kiện rất kỹ lưỡng, công phu. Văn kiện thể hiện sự kế thừa kết quả đạt được, đồng thời phải phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới. Kiên định và khẳng định kết quả đạt được là của nhiều nhiệm kỳ, với nhiều thành tựu quan trọng và dấu ấn nổi bật. Văn kiện thể hiện gắn kết chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn và lý luận. Điều đó thể hiện rõ ở việc tổng kết nhiệm kỳ XII của Đảng đặt trong thực tiễn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm thực hiện Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011.

Về các nội hàm của chủ đề Đại hội XIII, theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

5 thành tố của chủ đề Đại hội XIII đã nói rõ những nhiệm vụ của Đảng trong những năm tiếp theo, trong vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối với đất nước. Phát triển đất nước chính là mong muốn, là khát vọng mãnh liệt của mỗi người dân Việt Nam về hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh. Vì vậy, Đảng sẽ dẫn dắt, khơi dậy để thực hiện khát vọng đó của toàn thể dân tộc. 

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, điểm mới nữa là ở cách tiếp cận vì không chỉ nhìn nhận một nhiệm kỳ mà còn gắn với tổng kết thực hiện Cương lĩnh, đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước không chỉ 5 năm mà còn đến giữa thế kỷ 21. Văn kiện Đại hội XIII đã đưa các mục tiêu cụ thể: đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

TRẦN LƯU - PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục