Môi trường

Nguồn nước mặt đang bị ô nhiễm cục bộ

SGGP
Trong giai đoạn 2016-2021 chất lượng nước tại các điểm quan trắc trên các lưu vực sông: Hồng - Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả, Ba, Sê San, Sêrêpốk, Đồng Nai, Cửu Long và các sông ven biển Đông Nam bộ cho thấy, nhiều vị trí vượt quy chuẩn QCVN08, cột A2.

Theo báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021 của Bộ TN-MT, tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại 1.070 vị trí (7 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt quốc gia và 1.063 vị trí quan trắc từ 38 tỉnh, thành), chủ yếu quan trắc các chỉ tiêu DO, TSS, COD, BOD5, NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, cho thấy, trong giai đoạn 2016-2021 chất lượng nước tại các điểm quan trắc trên các lưu vực sông: Hồng - Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả, Ba, Sê San, Sêrêpốk, Đồng Nai, Cửu Long và các sông ven biển Đông Nam bộ cho thấy, nhiều vị trí vượt quy chuẩn QCVN08, cột A2 (dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2) tập trung chủ yếu ở các vùng trung và hạ lưu; ô nhiễm cục bộ xảy ra ở một số đoạn sông chảy qua các khu vực tập trung đông dân cư, khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng nghề. 

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục