Chính trị

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

SGGP
Ngày 17-4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội  nghị.

Tin liên quan

Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Báo tại hội nghị cho biết, 5 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lý luận chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở tổng kết nhiệm kỳ qua, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhất trí cho rằng, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII để chủ động tham mưu, tư vấn về lý luận chính trị giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII và chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 5 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đông đảo các nhà khoa học, viện nghiên cứu, học viện và trường đại học; kế thừa thành quả kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đảng và đất nước.
Đề cập phương hướng công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa yêu cầu công tác lý luận chính trị trong thời kỳ mới. Đại hội XIII của Đảng đã xác định tầm nhìn chiến lược và lộ trình, bước đi rất cụ thể để phát triển đất nước trong 5, 10 và 25 năm tới. Bối cảnh quốc tế và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy phát triển trên cơ sở phát huy tiềm năng, vị thế, điều kiện thực tiễn của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, thời đại.
Để phục vụ cho nhiệm vụ đó, Hội đồng Lý luận Trung ương phải tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận; nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn về lý luận chính trị giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Hội đồng Lý luận Trung ương phải xây dựng được cơ chế và môi trường thảo luận, tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học, dân chủ, cầu thị; thật sự trân trọng những ý tưởng, những đề xuất lý luận có giá trị, hữu ích cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và cho quốc kế dân sinh; phát huy dân chủ, tự do tư tưởng trong nghiên cứu lý luận vì lợi ích của đất nước, dân tộc; đồng thời chủ động, kiên quyết, thường xuyên đấu tranh không khoan nhượng với các luận điểm phản động, thù địch, xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục