Chính trị

Nâng cao hiệu quả DN nhà nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

SGGP
Từ chỗ cả nước có hơn 12.000 DN 100% vốn nhà nước, đến năm 2001 giảm xuống còn 5.655 DN, và đến tháng 10-2016 chỉ còn 718 DN 100% vốn nhà nước. 

Tin liên quan

Ngày 8-5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ tư. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN). 
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.
Nâng cao hiệu quả DNNN và khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân là hai nội dung quan trọng trong chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương lần này.
Nâng cao hiệu quả DN nhà nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân ảnh 1 Ngày làm việc thứ tư Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII . Ảnh: VGP
Tại phiên khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta đã bàn nhiều lần, ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phát triển DNNN, và trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ chỗ cả nước có hơn 12.000 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đến năm 2001 giảm xuống còn 5.655 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, và đến thời điểm tháng 10 năm 2016 chỉ còn 718 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tuy nhiên, đến nay DNNN vẫn chưa thực hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước; chưa thực hiện được nhiệm vụ dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương như: khái niệm và vai trò của DNNN trong bối cảnh đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; xây dựng mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với DNNN; đổi mới tổ chức và hoạt động của DNNN, nhất là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước lớn…
Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục