Infographic / Longform

Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà

Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 1
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 2
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 3
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 4
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 5
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 6
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 7
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 8
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 9
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 10
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 11
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 12
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 13
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 14
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 15
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 16
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 17
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 18
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 19
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 20
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 21
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 22
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 23
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 24
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 25
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 26
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 27
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 28
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 29
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 30
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 31
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 32
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 33
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 34
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 35
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 36
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 37
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 38
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 39
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 40
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 41
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 42
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 43
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 44

NGỌC OAI - Trình bày: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục