Infographic / Longform

Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch

Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 1
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 2
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 3
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 4
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 5
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 6
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 7
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 8
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 9
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 10
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 11
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 12
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 13
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 14
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 15
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 16
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 17
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 18
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 19
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 20
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 21
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 22
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 23
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 24
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 25
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 26
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 27
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 28
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 29
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 30
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 31
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 32
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 33
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 34
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 35
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 36
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 37
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 38
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 39
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 40
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 41
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 42
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 43
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 44
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 45
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 46
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 47
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 48
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 49
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 50
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 51
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 52
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 53
Lực lượng công an - Lá chắn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch ảnh 54

XUÂN QUỲNH - Trình bày: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục