Chính trị

Kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là quy định bắt buộc

SGGP
Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24, ban hành ngày 30-7-2021).

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ngày 19-8, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 24.

Đây là văn bản quan trọng nhất để cụ thể hóa Điều lệ Đảng, là cơ sở quan trọng để bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; đồng thời là căn cứ để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương ban hành các quyết định, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, giải quyết những vướng mắc mà thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra. 

Đồng chí Mai Văn Chính cũng cho biết, quá trình xây dựng Quy định 24, Bộ Chính trị đã đề ra một số nguyên tắc sau: Bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, cơ bản kế thừa bố cục, nội dung còn phù hợp của Quy định số 29 (ban hành ngày 25-7-2016) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; những nội dung mà Điều lệ Đảng đã thể hiện rõ thì không quy định thêm, chỉ cụ thể hóa một số quy định trong Điều lệ Đảng có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau trong thực hiện; cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với các văn bản của Đảng có liên quan và giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn; nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, về Ủy ban Kiểm tra các cấp và kỷ luật Đảng quy định tại chương VII, chương VIII của Điều lệ Đảng được Ban Chấp hành Trung ương quy định tại văn bản khác (Quy định số 22, ngày 28-7-2021); một số nội dung mới chưa được quy định trong Điều lệ Đảng sẽ được tiếp tục tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Trong Quy định 24, về nội dung thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, để thống nhất giữa các quy định của Trung ương đã ban hành, đã bổ sung một số căn cứ xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Theo đó, “Căn cứ vào Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy và quy chế làm việc của cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy phải xây dựng quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao. Tổ chức đảng có trách nhiệm báo cáo với tổ chức đảng cấp trên và thông báo cho tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp biết quy chế làm việc của tổ chức mình”. Nhằm đồng bộ với các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, Quy định 24 đã bổ sung cụm từ “kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. 

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục