Pháp luật

Kiểm điểm Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND quận 5 liên quan quản lý, sử dụng tài sản công

SGGPO
Từ những kết luận Thanh tra, UBND TPHCM Giao Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Thanh tra TPHCM kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND quận 5 và Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.
Thanh tra TPHCM vừa thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo; việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quận 5. Thời kỳ thanh tra từ năm 2018-2020.

Từ kết luận thanh tra, Thanh tra TPHCM kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu kết luận, chỉ đạo như sau: Giao Chủ tịch UBND quận 5 chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý sử dụng nhà, đất công. Trong đó, chú ý công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý vi phạm theo quy định.

Kiểm điểm Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND quận 5 liên quan quản lý, sử dụng tài sản công ảnh 1 Thông báo kết luận thanh tra

Đồng thời phê bình, chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng cho thuê lại, sử dụng không đúng mục đích thuê; xem xét xử lý, giải quyết dứt điểm 25 địa chỉ nhà, đất công sử dụng không đúng phương án sắp xếp lại.

Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai thực hiện đúng phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 86 địa chỉ nhà, đất công đã được UBND TPHCM phê duyệt. Ngoài ra, tiến hành kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của số tiền cho thuê lại một phần nhà, đất công của 31 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của UBND quận 5.

Đối với Sở Tài chính, UBND TPHCM giao Giám đốc Sở tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm có ý kiến thẩm định, phê duyệt đối với các đề án do UBND quận 5 trình; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND TPHCM về quản lý, sử dụng tiền cho thuê từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi quy định về Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 167 của Chính phủ có hiệu lực.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị có cho thuê nhà kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TPHCM chấm dứt việc chi từ nguồn thu hoạt động cho thuê nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước và tham mưu xử lý công văn số 6047/UBND-CNN ngày 13-11-2013 của UBND TPHCM theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Giao Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Thanh tra TPHCM kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND quận 5 trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và quản lý sử dụng nhà đất công; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở Tài chính TPHCM thời kỳ có liên quan trong công tác thẩm định, phê duyệt các đề án còn chậm, tham mưu về việc quản lý, sử dụng tiền cho thuê từ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Trước đó Thanh tra TPHCM thông báo kết luận, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND quận 5 còn những hạn chế, thiếu sót, tồn tại, chưa phù hợp với quy định pháp luật. Cụ thể, trong công tác quản lý nhà nước của UBND quận 5 đối với nhà, đất công đã có phương án sắp xếp lại, xử lý còn chưa kiên quyết trong chỉ đạo. Thiếu tính chủ động, chưa kịp thời; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên.
Trong đó, UBND quận 5 tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý chưa nghiêm, còn để kéo dài nhiều năm. Bên cạnh đó, chưa theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt đề án, dẫn đến việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả theo như phương án đã được UBND TPHCM phê duyệt.
Các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng không lập đề án hoặc đề án chưa được duyệt đã tổ chức thực hiện. Thanh tra TPHCM kết luận việc này là chưa thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà đất công.
Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5 trích chi lương từ nguồn thu hoạt động cho thuê nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước theo chỉ đạo tại Văn bản số 6047/UBND-CNN ngày 13-11-2013 của UBND TPHCM nhưng đến nay văn bản này chưa phù hợp quy định pháp luật về Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 167 của Chính phủ.
Thanh tra TPHCM chỉ ra, trách nhiệm thuộc về Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5, Chủ tịch UBND các phường nơi có nhà, đất công, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao sử dụng nhà, đất công. Chủ tịch UBND quận 5 chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu, người được giao quản lý nhà, đất công.
Ngoài ra, Sở Tài chính TPHCM cần rút kinh nghiệm trong việc chậm có ý kiến thẩm định, phê duyệt đối với các đề án do UBND quận 5 trình; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND TPHCM trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước khi quy định pháp luật có thay đổi.

VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục