Chính trị

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

SGGP
Ngày 16-6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”. Hội thảo diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: dangcongsan.vn

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, làm sâu sắc hơn chủ trương đặt con người vào trung tâm của sự phát triển, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển...

“Từ chủ đề cho đến mục tiêu tổng quát thể hiện rất rõ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, dân tộc cường thịnh trường tồn và người dân ấm no, hạnh phúc”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước, Đại hội XIII của Đảng đề ra 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, vừa có tính bao quát toàn diện, vừa có các trọng tâm phát triển trên các ngành, các lĩnh vực, các địa phương.

Cụ thể, trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Văn kiện Đại hội XIII yêu cầu kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng với bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Cách tiếp cận biện chứng này được thể hiện thống nhất, xuyên suốt trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng, phản ánh đầy đủ các yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó gắn việc dựa vào dân để xây dựng Đảng…

Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, công tác này tiếp tục với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm một cách kiên quyết.

“Tới đây làm thế nào để không thể, không dám, không muốn tham nhũng nữa; hoàn thiện hệ thống pháp luật thế nào để ngăn chặn được tình trạng, nguy cơ vi phạm. Và, quan trọng là chế độ, chính sách thế nào để người ta không muốn tham nhũng. Những việc làm lâu nay là đúng, mang tính tiền đề, còn căn cốt, xuyên suốt, triệt để chính là việc phải hoàn thiện thể chế cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chủ trương lớn theo tinh thần Văn kiện Đại hội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng đất nước theo con đường XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại…

Các ý kiến cũng đề xuất việc xây dựng các chương trình hành động sát thực, khả thi, hiệu quả, bám sát thực tiễn đi đôi với các kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh ở từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể. Việc vận dụng, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn đòi hỏi các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác; khắc phục sự yếu kém, chậm trễ trong khâu thực hiện, thể chế hóa nghị quyết của Đảng thường gặp phải ở các nhiệm kỳ đại hội trước.

TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục