Kinh tế

Khoanh nợ gần 24.000 tỷ đồng cho 517.530 người nộp thuế

SGGPO
Theo báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26-11-2019 của Quốc hội vừa được Chính phủ gửi đến các đại biểu Quốc hội, tính đến thời điểm hiện nay, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 27.096 quyết định khoanh nợ đối với 517.530 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 23.948 tỷ đồng.

Cơ quan thuế các cấp đã ban hành 27.096 quyết định khoanh nợ đối với 517.530 người nộp thuế. Ảnh minh họa

Cơ quan thuế các cấp đã ban hành 27.096 quyết định khoanh nợ đối với 517.530 người nộp thuế. Ảnh minh họa

Nghị quyết số 94/2019/QH14 quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, được tổ chức thực hiện trong thời gian 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành (1-7-2020). Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền Chính phủ ký báo cáo.

Theo báo cáo, trong năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện ban hành 24.871 quyết định khoanh nợ tiền thuế đối với 493.472 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 23.434 tỷ đồng.

Trong đó có 202.665 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền thuế nợ được khoanh là 21.967 tỷ đồng và 290.807 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền thuế nợ được khoanh là 1.467 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện ban hành 2.225 quyết định khoanh nợ tiền thuế đối với 24.058 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 514 tỷ đồng.

Về kết quả xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện nay, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 638 quyết định xóa nợ đối với 97.396 người nộp thuế với tổng số tiền thuế phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 2.406 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện ban hành 334 quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 62.278 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 1.553 tỷ đồng.

Trong đó có: 22.758 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 1.397 tỷ đồng và 39.520 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 156 tỷ đồng.

Còn từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện ban hành 304 quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 35.118 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 853 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính lưu ý, trong thời gian tới, cơ quan thuế các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp cũng như các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc lập hồ sơ, xác nhận hồ sơ, xử lý nợ.

Cơ quan thuế các cấp tiếp tục tập trung rà soát, thu thập, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xử lý nợ theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và hướng dẫn tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; hồ sơ, trình tự, thủ tục chặt chẽ và xử lý được tối đa số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục