Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong dịch Covid-19  ​

Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong dịch Covid-19 ​

Các doanh nghiệp bưu chính phải đẩy mạnh việc nhận và phát trả bưu phẩm tại địa chỉ khách hành; kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát bưu gửi dẫn đến phát sinh khiếu nại của khách hàng.

Sản phẩm công nghệ

Câu chuyện công nghệ

Thị trường - chính sách

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP