Infographic / Longform

Kè biển 99 tỷ đồng “lên dây cót” trước mùa mưa bão

Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 1
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 2
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 3
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 4
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 5
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 6
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 7
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 8
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 9
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 10
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 11
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 12
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 13
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 14
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 15
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 16
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 17
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 18
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 19
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 20
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 21
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 22
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 23
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 24
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 25
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 26
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 27
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 28
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 29
Kè biển 99 tỷ đồng 'lên dây cót' trước mùa mưa bão ảnh 30

NGỌC OAI - Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục