Chính trị

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nhiều nội dung quan trọng

SGGP
Chiều 6-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp phiên bế mạc tại hội trường.

Tin liên quan

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nhiều nội dung quan trọng

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao các nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương.

* Theo thông báo về hội nghị của Văn phòng Trung ương Đảng, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2 đến 6-10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị.

Thứ nhất là thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Thứ hai là thông qua kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để ban hành chính thức kết luận; chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017; và một số vấn đề quan trọng khác.

Thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* Tại buổi họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra chiều 6-10, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, một trong những nội dung quan trọng là hội nghị thống nhất quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - xã hội do đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính là Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban; và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội do đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.

Trả lời câu hỏi về việc Trung ương có bước chuẩn bị ra sao để vận hành Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước khi bầu xong Chủ tịch nước, đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cho biết, trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hàng chục năm làm Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước. Với truyền thống như vậy, cũng không có vấn đề đáng ngại. Trên thực tế, 4 văn phòng gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội đã có quy chế phối hợp để đảm bảo các công việc phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Và, Tổng Bí thư là Chủ tịch nước thì còn thuận lợi hơn trong tổ chức công việc của Đảng, Nhà nước. Nhìn rộng ra toàn thế giới, người đứng đầu Đảng cầm quyền luôn là người đứng đầu Chính phủ hoặc nguyên thủ quốc gia hoặc cả hai. Đó là tập quán chính trị, thông lệ quốc tế, vì thế, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước “là việc hết sức tự nhiên trong đời sống chính trị của nhiều nước” và hợp ý Đảng, lòng dân. Sang nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước hay không thì tùy vào quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội.

Về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Vũ Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, cho biết, Trung ương nhất trí cao việc ban hành quy định này. Tuy nhiên, như kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp. Vì vậy, với tư cách là cơ quan soạn thảo, Ban Tổ chức Trung ương đã rất thận trọng nghiên cứu. Vì thế, dự thảo còn tiếp tục phải hoàn thiện và xin ý kiến thêm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng trước khi ban hành.

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục