Tự giới thiệu

Hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

SGGP
Từ ngày 15-7-2020, nhiều điểm mới trong Nghị định 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực. 

Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp  tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Bà Lê Thị Kiều Phượng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã thông tin về việc giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định tại điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP rất chi tiết. 

Giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động…

Người lao động (NLĐ) đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm có nhu cầu học nghề được hỗ trợ 1 lần để học 1 nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp). Phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo nghề nghiệp.

NLĐ có nhu cầu học nghề thì phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề (HTHN) cho trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL). Hồ sơ đề nghị HTHN theo quy định tại khoản 1 Điều 24 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định này nộp cho TTDVVL nơi đang giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) hoặc nơi NLĐ đang hưởng TCTN. Hồ sơ đề nghị HTHN theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 24 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định này nộp cho TTDVVL nơi NLĐ có nhu cầu học nghề.

TTDVVL có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị HTHN và trao cho NLĐ phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị HTHN, TTDVVL có trách nhiệm xác định cụ thể nghề, thời gian HTHN, thời điểm bắt đầu học nghề, mức HTHN, cơ sở đào tạo nghề nghiệp để trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quyết định việc HTHN cho NLĐ.

Thời điểm bắt đầu học nghề của NLĐ là thời điểm sau khi ban hành quyết định về việc HTHN nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày ban hành quyết định về việc HTHN đối với trường hợp không thuộc diện đang hưởng TCTN và không quá 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng TCTN theo quyết định về việc hưởng TCTN đối với trường hợp đang hưởng TCTN. Trường hợp NLĐ có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghề đang được cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện thì NLĐ vẫn được hỗ trợ tham gia khóa học nghề này nếu thời điểm bắt đầu đào tạo nghề tính đến thời điểm ban hành quyết định về việc HTHN không quá 01 tháng và cơ sở đào tạo nghề nghiệp đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến thức của khoảng thời gian trước khi NLĐ tham gia học nghề.

Người lao động luôn được quan tâm…

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề được thực hiện theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định này được TTDVVL gửi 1 bản đến cơ quan BHXH cấp tỉnh để thực hiện chi trả cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp, 1 bản đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp để thực hiện việc đào tạo nghề cho NLĐ, 1 bản đến NLĐ. Đối với trường hợp người lao động không được HTHN thì TTDVVL phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp NLĐ đã có quyết định HTHN nhưng chưa tham gia khóa đào tạo nghề hoặc đang tham gia khóa đào tạo nghề mà bị chấm dứt hưởng TCTN thì vẫn được HTHN theo quyết định của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về việc HTHN.

Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc HTHN hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho TTDVVL về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu HTHN. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, TTDVVL trình Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ban hành quyết định về việc hủy quyết định HTHN của NLĐ theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này. Quyết định về việc hủy quyết định HTHN được TTDVVL gửi: 01 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không thực hiện chi trả tiền HTHN cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp; 01 bản đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp để không thực hiện việc dạy nghề cho NLĐ; 01 bản đến NLĐ.

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức dạy nghề cho NLĐ theo quyết định về việc HTHN của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và hàng tháng có trách nhiệm lập danh sách có chữ ký của NLĐ đang học nghề chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí HTHN.

 

HUYỀN LINH

Tin cùng chuyên mục