Xã hội

Giảm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhấn mạnh việc xây dựng và thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và của cả kế hoạch 2016-2020. 

Do đó, yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể và UBND các quận huyện, cùng các doanh nghiệp nhà nước thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; trong đó lưu ý tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định; đẩy mạnh khoán chi hành chính. Đồng thời, thắt chặt các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm và phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được duyệt.

Đặc biệt, tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ một số công trình quan trọng, có ý nghĩa lớn.

UBND TP cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư công; rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; bổ sung vốn cho dự án đã có khối lượng hoàn thành. Cùng đó là nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; hạn chế điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, UBND TP nhấn mạnh đến việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng hoặc hết thời gian sử dụng. Đồng thời, chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục