Không thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Không thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, quy định việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản; thời gian dự trữ khoáng sản; quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững

Phòng cháy chữa cháy

Hợp tác kinh tế và đầu tư