Hợp tác kinh tế và đầu tư

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

SGGP
Theo Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ đầu năm 2021 đến hết năm 2030. 

Theo đề xuất, có 5 đối tượng được miễn thuế sử dụng đất gồm: toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm mà chưa chuyển sang thuê đất; toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm, diện tích đất làm muối; toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho hộ nghèo, cộng đồng dân cư; toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất, hoặc thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; đất nông nghiệp được nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Các đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất không quy định tại nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tổ chức được nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Trong thời gian nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế.

Mục đích của việc miễn thuế này là nhằm góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích hình thức kinh tế trang trại, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp người nông dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp ở quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa; nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản Việt Nam trên thị trường.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục