Hợp tác kinh tế và đầu tư

Đề xuất bãi bỏ 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

SGGP
Theo dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất bãi bỏ 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và đề nghị sửa đổi 4 ngành nghề và bổ sung 3 ngành nghề trong danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (trong danh mục phụ lục kèm theo Luật Đầu tư). 

Đồng thời, để phục vụ tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp, các bộ ngành sẽ cải cách, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6-2019. Trước thực tế hiện nay là điều kiện kinh doanh cắt giảm thực chất ở các bộ ngành chỉ đạt hơn 30% nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không khả thi. Bên cạnh đó, các bộ ngành cũng cần đẩy mạnh thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia. Ít nhất phải rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; tập trung đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa.

 

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục