Văn hóa - Giải trí

Đẩy mạnh truyền thông xây dựng gia đình Việt

SGGP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2238/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Chiến lược đặt mục tiêu chung xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

Để phấn đấu 100% gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp, phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình như mục tiêu của chiến lược đặt ra, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội. Trong đó, công tác thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trong xã hội có ý nghĩa quan trọng và được đặt lên hàng đầu.

Hiện một số địa phương trong cả nước có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình dân tộc thiểu số còn ở mức cao. Nếu không quan tâm, truyền thông, hướng dẫn về các giá trị truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình thì nhóm đối tượng cư dân này rất dễ bị tổn thương bởi sự tác động của các loại văn hóa ngoại lai xấu, độc.

Tương tự, ở các tiêu chí 100% địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; 100% địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã mà chiến lược đặt ra cũng rất cần đến công tác thông tin, truyền thông một cách đầy đủ và xác thực với đặc thù của từng địa phương.

Ở mục tiêu phấn đấu 100% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em, công tác truyền thông cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Tất cả các mục tiêu mà chiến lược này đặt ra đều đi kèm với một loạt giải pháp thực hiện cho từng giai đoạn. Trong đó, trọng tâm vẫn là nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình; hoàn thiện chính sách, pháp luật về gia đình; xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả phát triển; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục