Chính trị

Đẩy mạnh nhận diện, đấu tranh với những âm mưu chống phá, thế lực thù địch: Nhận diện đúng để có phương pháp đấu tranh đúng

SGGP
“Việc phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về cơ bản vẫn phải nhận diện đúng bản chất và ý đồ của các thế lực đó như những năm trước đây. Điều cần lưu ý là thủ đoạn của chúng tinh vi, phức tạp, xảo quyệt hơn và triệt để sử dụng công nghệ thông tin để đạt được ý đồ nhanh nhất, quy mô và diện phá hoại rộng lớn”, mở đầu cuộc trao đổi với PV Báo SGGP,  PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho hay.

Tin liên quan

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc

Nhận rõ quan điểm sai trái và quan điểm thù địch

- Phóng viên: Trước những thủ đoạn tinh vi, phức tạp, xảo quyệt của các thế lực thù địch, việc nhận diện được xác định từ đâu, thưa đồng chí? 

PGS-TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC: Cần tách bạch trong nhận diện về quan điểm sai trái và quan điểm thù địch của các thế lực thù địch. Thù địch là chống lại rất quyết liệt, còn quan điểm sai trái có thể chỉ là nhận thức sai. Sai trái biểu hiện rõ nhất khi coi kinh tế thị trường là đi theo tư bản. Đấy là quan điểm, nhận thức sai. Phải nhận thức chủ nghĩa xã hội (CNXH) cũng cần đến kinh tế thị trường, chứ không phải chỉ có thị trường riêng của chủ nghĩa tư bản. Hay có người nhận thức Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, xu hướng XHCN đã kết thúc, con đường đi lên CNXH không còn là con đường phát triển nữa, cứ đi theo sẽ không thành công. Đấy là quan điểm sai, thiếu tính khoa học.

Còn quan điểm thù địch nó phủ định thành quả cách mạng từ Cách mạng Tháng Tám, 2 cuộc kháng chiến, đến cả thành công của công cuộc đổi mới. Chúng chống đến cùng để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều tổ chức chống đối như Việt Tân, Triều Đại Việt, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”..., hay những người có quan điểm thù địch, kiên quyết chống lại con đường đi lên CNXH. 

- Biểu hiện rõ nét nhất của quan điểm sai trái, thù địch trong nội bộ là gì, thưa đồng chí? 

Chẳng hạn như, họ lợi dụng góp ý cho văn kiện đại hội Đảng nhưng góp ý trên nhận thức sai. Họ không có quan điểm chống đối Đảng, chống chế độ, mà chỉ nhận thức về CNXH rất thô thiển. Hay như về đường lối kinh tế, đường lối đối ngoại, họ nhân danh chủ nghĩa yêu nước nhưng lại căng thẳng trong quan hệ đối ngoại. Họ không nắm vững quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng ta là phải hết sức kiên trì, kiên quyết, khôn khéo trong đấu tranh ngoại giao ở những vấn đề phức tạp, để giữ vững độc lập chủ quyền.

- Trong nội bộ, có sự cấu kết thành từng nhóm chống đối không, thưa đồng chí?

Trước đây có nhóm 61 quy tụ một số cán bộ, đảng viên thiếu hiểu biết, sau đó chúng ta đã góp ý, từ đó nhận thức lại. Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng kích động, lôi kéo, khơi vào tư tưởng bất mãn trong nội bộ. Nhiều người có quan điểm sai, nhận thức sai do trình độ, hoặc do thiếu thông tin dẫn đến nhận thức không đúng, sau đã nhận thức lại. Trong đó có nhiều người Việt ở nước ngoài về nước chỉ một lần, thấy được sự đổi mới, phát triển của Việt Nam, hiểu được những thông tin, luận điệu tuyên truyền không đúng, từ thù địch đã nhận thức lại. Họ hiểu rõ hơn quan điểm của Đảng ta luôn khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, hướng tới tương lai, tôn trọng lợi ích của cá nhân, tổ chức mà không trái với lợi ích của dân tộc.

PGS-TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC:

"Các thế lực thù địch vẫn tìm cách xuyên tạc, nói chống tham nhũng là đấu đá nhau, phe này đấu phe kia… Qua đây mới thấy, khi chúng ta có những khuyết điểm thì các thế lực thù địch tìm mọi cách chê bai, phê phán. Nhưng mình làm đúng, chúng cũng xuyên tạc, nói xấu, bóp méo sự thật. 

Phải luôn tin tưởng con đường mình đang đi là đúng. Ngày trước, các vị cách mạng tiền bối của Đảng chưa biết đến bao giờ thắng lợi, nằm giữa nhà tù Côn Đảo vẫn tin chắc chắn có thắng lợi. Giờ đang thắng lợi thế này mà mất niềm tin thì còn gì là phẩm chất cộng sản nữa…"
Khẳng định cái đúng để đẩy lùi quan điểm sai trái, thù địch


- Theo đồng chí, các thế lực thù địch đang sử dụng những phương thức, cách thức nào để chống đối ta? 

Hiện nay mạng xã hội có sức lan truyền rất nhanh, chúng đã lợi dụng để đưa ra quan điểm độc hại, chống phá rất quyết liệt. Do đó, chúng ta phải nhận diện cho rõ, xem họ chống chúng ta cái gì để có phương thức đấu tranh thích hợp. Các thế lực thù địch đang chống quyết liệt mấy điểm sau: Thứ nhất, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng của chúng ta, tìm cách hạ thấp giá trị khoa học, giá trị cách mạng của học thuyết, tư tưởng đó. Thứ hai, là phủ định con đường đi lên CNXH. Chúng tập trung phân tích, cho rằng con đường CNXH là không hiện thực. Chúng ta phải chứng minh lại bằng quan điểm và thực tế con đường đi lên CNXH là con đường hiện thực, CNXH là một xã hội tốt đẹp. Thứ ba, chúng tập trung chống sự lãnh đạo của Đảng, đòi bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng bằng thuyết đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; thực chất là phủ định sự lãnh đạo của Đảng. Thứ tư, là chúng đòi phi chính trị hóa quân đội, công an; đòi Đảng Cộng sản không được nắm quân đội, công an. Thứ năm, về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền.Để chống lại những quan điểm sai trái đó, chúng ta phải chứng minh bằng hiện thực đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền. Các dân tộc ở Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhà nước tôn trọng quyền bình đẳng đó của mọi tôn giáo, dân tộc, không hề có sự phân biệt ở đây.    

- Dự báo thời gian tới, các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng sẽ chuyển hướng như thế nào, thưa đồng chí? 

Chúng vẫn tập trung vào phá hệ thống lý luận của ta qua hình thức xuyên tạc, lôi kéo, kích động các đối tượng và cả ngay trong nội bộ, chống đối quyết liệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng, chứng minh nền tảng tư tưởng của mình một cách thuyết phục, có tính hiện thực trong xây dựng, đổi mới, phát triển như ngày nay. 

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt này, mình khẳng định cái đúng của mình thì tự nhiên sẽ đẩy lùi những sai trái, thù địch của chúng. Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Chưa bao giờ ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như hiện nay. 

Chúng ta phải khẳng định con đường đi theo CNXH mà Đảng và Bác Hồ chỉ ra từ năm 1930 đến nay là đúng đắn. Trong quá trình đi lên cũng có những khuyết điểm, hạn chế, thậm chí có cái non kém nữa. Phải thẳng thắn chỉ ra mà sửa chữa, chấn chỉnh. Phải nói được cho người dân hiểu cái đúng, khẳng định những thành quả to lớn từ cuộc Cách mạng Tháng Tám, từ 2 cuộc kháng chiến đến công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua. Làm tốt được việc này sẽ góp phần đẩy lùi được quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục