Chính trị

Đấu tranh với nạn “tham nhũng vặt“

SGGPO
Sáng ngày 15-1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị sáng ngày 15-1 tại Bộ Nội vụ. Ảnh ĐỖ TRUNG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị sáng ngày 15-1 tại Bộ Nội vụ. Ảnh ĐỖ TRUNG

Chất lượng công chức, viên chức chưa đồng đều

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho thấy, trong năm 2018, ngành Nội vụ đã triển khai đạt nhiều kết quả cao trong lĩnh vực quản lý nhà nước như: Cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; công tác tôn giáo…

Đấu tranh với nạn “tham nhũng vặt“ ảnh 1 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh ĐỖ TRUNG
Hiện nay, Bộ đang tập trung xây dựng 5 dự án Luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự thảo Luật Thanh niên; Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Đang xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành 20 dự thảo Nghị định.

Năm 2018, Bộ Nội vụ đã thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 đối với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần vào kết quả thực hiện tinh giản biên chế của cả hệ thống chính trị từ năm 2015 đến nay.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, mặc dù Bộ đã triển khai được nhiều công việc năm qua, nhưng vẫn còn hạn chế nhất định trên các lĩnh vực công tác trong ngành nội vụ. Trong công tác xây dựng thể chế vẫn còn việc tham mưu văn bản ban hành quy định có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao, vẫn còn nhiệm vụ xin lùi hoặc đề nghị đưa ra ngoài chương trình công tác. Công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, thiếu nguồn lực để triển khai, chưa thu hút được sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân vào hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

Vẫn có một số địa phương đề nghị bổ sung biên chế công chức để bố trí cán bộ chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Một số bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế không theo đúng trình tự quy định, có những trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin trong nhân dân.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy đã được tăng cường nhưng còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một số cơ quan, đơn vị còn thể hiện sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, việc có những hạn chế trên là do chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết còn yếu; chưa xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 
Đấu tranh với nạn “tham nhũng vặt“ ảnh 2 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân quyết tâm chống tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng vặt theo chỉ đạo của Trung ương. Ảnh ĐỖ TRUNG
Cũng tại Hội nghị, Bộ Y tế nêu lên việc “Đổi mới Hệ thống Tổ chức cán bộ ngành Y tế thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả”. Trong khi đó, UBND TP Hà Nội trao đổi về “Kinh nghiệm và thực tiễn trong việc rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ; việc xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm, chuyển đổi cơ chế quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; giải pháp triển khai Đề án Quản lý theo mô hình chính quyền điện tử”.
Quyết tâm giải quyết tham nhũng vặt

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ngành Nội vụ đặt ra mục tiêu, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp hợp lý, bảo đảm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền, trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước giữa các cấp hành chính và các cơ quan hành chính trong cùng cấp. Kiểm soát chặt chẽ số lượng cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chỉ bổ nhiệm cấp phó khi còn chỉ tiêu về số lượng cấp phó trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Đối với công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề ra mục tiêu sẽ hoàn thiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trình Quốc hội trong năm 2019. Đây là cơ sở để ngành Nội vụ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không những Bộ mà cả hệ thống chính trị phải tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Với phương châm tinh thần của ngành Nội vụ trong năm 2019 là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”. Trong năm 2019, Bộ trưởng Tân đề nghị cần đẩy mạnh ngay cải cách hành chính trong chính Bộ Nội vụ; rà soát, bổ sung sửa đổi về Đề án vị trí việc làm, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Cũng trong hội nghị này, người đứng đầu ngành Nội vụ nêu quyết tâm đấu tranh trong phòng chống tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng vặt theo chỉ đạo của Trung ương; trách nhiệm nêu gương người đứng đầu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực, kinh tế đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
Năm 2018 có nhiều chủ trương của Đảng cho công tác ngành nội vụ, cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về kiện toàn bộ máy cải cách chế độ công vụ, công chức, trong điều kiện công tác nội vụ còn nhiều thử thách, khó khăn.
"Năm qua, công tác nội vụ về kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi còn chưa được nghiêm, bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hạn chế, còn có những sai phạm trong công tác cán bộ", Phó Thủ tướng nhận định 
Trên thực tế, Bộ Nội vụ đã đề xuất nhiều chính sách, đạt kết quả đáng ghi nhận trong cải cách bộ máy hành chính, trình Ban Bí thư đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; Đề án cải cách chính sách tiền lương; Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lượng trình Hội nghị Trung ương 7, tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chương trình hành động Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đặc biệt lưu ý Bộ Nội vụ trong công tác xây dựng thể chế thì nhiều văn bản ban hành còn chậm, đặc biệt các văn bản trong lĩnh vực công vụ, công chức, nhiều văn bản đề án về bổ nhiệm, miễn nhiệm chưa chuẩn với chức danh, quy hoạch cán bộ công chức, viên chức chưa được ban hành cụ thể hóa các quy định của Đảng.

“Vẫn còn tình trạng xin lùi thời gian hoặc chậm báo cáo, đề xuất điều chỉnh chương trình công tác. Việc tinh giản biên chế chưa gắn với đổi mới đánh giá cơ cấu lại, đặc biệt là nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, việc tổ chức thi nâng ngạch tuy có cải tiến nhưng vẫn còn bất cập. Đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ, toàn ngành nội vụ nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân, hạn chế, tồn tại” - Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Nội vụ cần tập trung giải quyết.

Đối với công tác xây dựng thể chế, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu, trước mắt, Bộ cần kịp thời hoàn thiện các Dự án Luật, Pháp lệnh và các Đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó đặc biệt chú ý tới các Dự án Luật như Luật cán bộ công chức, viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ; Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Thi đua khen thưởng, tất cả phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và chấm dứt ngay tình trạng nợ đọng văn bản.

Theo Phó Thủ tướng, khi xây dựng các Dự án Luật cần chú trọng tổng kết, thi hành và đánh giá thực hiện bảo đảm khả thi, thực hiện phù hợp và đề xuất các giải pháp mang tính đột phá.
Cùng với đó, bám sát định hướng đổi mới trong những Nghị quyết gần đây của Trung ương, như chế độ hợp đồng có thời hạn với viên chức, vấn đề hàm để thu hút người có tài năng vào hoạt động công vụ, tổ chức lại các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công…

Trong năm 2019, việc cải cách hành chính được Phó Thủ tướng giao cho Bộ Nội vụ cần làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả…, trong đó chú trọng tới việc cải cách chính sách tiền lương, chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công.

Bên cạnh đó, ngành cũng cần khắc phục ngay việc chậm thể chế hóa các quy định quản lý cán bộ công chức, viên chức; rà soát những vướng mắc trong công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục; đặc biệt là vị trí việc làm, phải đảm bảo khoa học, chính xác, để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện chế độ tiền lương theo quy định. Tăng cường công khai minh bạch trong công tác tuyển dụng, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực. Thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ để nâng cáo chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc kém hiệu quả.

ĐỖ TRUNG - GIA KHÁNH

Tin cùng chuyên mục