Xây dựng Đảng

Đánh giá cơ sở đảng đúng thực chất

SGGP
Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận 10 (TPHCM) tiếp tục được tăng cường. 

Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm phản ánh đúng thực chất, khắc phục dần tình trạng nể nang, chiếu lệ. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong toàn Đảng bộ quận 10 từ 92,85% đến 100%. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý đảng viên từng bước đi vào nền nếp. Việc rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước được tuân thủ đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn quận 10 có 38 trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên, 55 trường hợp bị cho ra khỏi Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, có 5 trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.

THỤC HÂN

Tin cùng chuyên mục