Môi trường

Đảm bảo tính trung thực trong giám sát, quản lý tài nguyên nước

SGGP
Bộ TN-MT đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân có công trình khai thác, sử dụng (có giấy phép) gồm:

Công trình hồ chứa khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy trên 50KW, bao gồm cả hồ chứa thủy lợi kết hợp phát điện; công trình hồ chứa khai thác nước mặt có quy mô trên 0,1m3/giây với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác; công trình cống, trạm bơm và công trình khai thác nước mặt có quy mô trên 0,1m3/giây với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác; công trình khai thác nước ngầm với quy mô trên 10m3/ngày đêm.

Việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đảm bảo các nguyên tắc như bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục; tính thống nhất giữa yêu cầu về giám sát với hoạt động quan trắc của cơ sở được cấp giấy phép. Các thông số giám sát được quan trắc, đo đạc trực tiếp hoặc tính toán gián tiếp nhưng phải bảo đảm chính xác và trung thực. Thông tin dữ liệu từ hệ thống giám sát là một trong những căn cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong tuân thủ quy định của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các quy định khác.

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục