Giáo dục

Đại học Quốc gia TPHCM: Doanh thu chuyển giao công nghệ đạt 200 tỷ đồng/năm

SGGP
Trong giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 9-2018, doanh thu chuyển giao công nghệ của Đại học Quốc gia TPHCM đạt bình quân 200 tỷ đồng/năm. 

Nếu tính theo loại hình, tỷ trọng các hợp đồng cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ kỹ thuật cho công nghiệp luôn chiếm tỷ lệ lớn (khoảng 60%), các hợp đồng chuyển giao công nghệ và tư vấn khoa học công nghệ chỉ chiếm 30% doanh thu. 

Trong khi đó, số đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của Đại học Quốc gia TPHCM tính đến tháng 9-2018 là 414 đơn. Có 150 đơn đã được cấp bằng (đạt 36%), trong đó 50% là bằng sáng chế, giải pháp hữu ích. 

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục