Xây dựng Đảng

Công chức nhận lương, khen thưởng theo năng suất lao động

SGGP
UBND TPHCM vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW (của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước. 

Công chức nhận lương, khen thưởng theo năng suất lao động

Mục đích nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện hành và thực hiện theo nguyên tắc lấy năng suất lao động làm cơ sở tăng lương. Cùng với đó là việc trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động.

Cụ thể, từ nay đến năm 2020 sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở ở khu vực công; thực hiện lộ trình tăng lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động đối với khu vực doanh nghiệp. Từ sau năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất trong khu vực công. Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Cơ cấu tiền lương mới ở khu vực công sẽ gồm: lương cơ bản (chiếm 70% tổng quỹ lương), các khoản phụ cấp (chiếm 30% tổng quỹ lương) và bổ sung tiền thưởng (bằng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại TPHCM xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức, cấp bậc hàm sĩ quan. Đồng thời, xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm và tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ làm cơ sở thực hiện. Trong các doanh nghiệp thì phải thúc đẩy cơ chế thỏa thuận về tiền lương, theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.

GIA MINH

Tin cùng chuyên mục