Giáo dục

Chuyên gia bàn thảo về định hướng phát triển trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

SGGPO
Các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi sâu về những định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong hội thảo khoa học do Đại học Kinh tế TPHCM và Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tổ chức. 

Ngày 29-3, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Hội thảo là diễn đàn để các giảng viên, các nhà khoa học thảo luận, chia sẻ và trao đổi các kết quả nghiên cứu về những vấn đề xoay quanh nội dung Văn kiện Đại hội XIII; góp phần phục vụ thiết thực, hiệu quả việc quán triệt, tổ chức thực hiện Văn kiện Đại hội.

Hội thảo tập trung vào các chủ đề: hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; quản lý phát triển xã hội; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường; ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng chuyển đổi số quốc gia; xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; kinh tế vùng; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chuyên gia bàn thảo về định hướng phát triển trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ảnh 1 Quang cảnh hội thảo khoa học "Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng"

Các chuyên gia cũng trao đổi về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường... nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chuyên gia bàn thảo về định hướng phát triển trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ảnh 2 Các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu ý kiến tại hội thảo khoa học 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, những yêu cầu mới cho nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đã đặt ra những vấn đề về phát triển khoa học công nghệ, xây dựng chính phủ điện tử, các mô hình tăng trưởng kinh tế để đáp ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các chuyên gia cũng đề cập đến phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện mới với yêu cầu trình độ chất lượng sâu thì phải tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh ở các khu đô thị thông minh, kinh tế vùng và nông thôn mới. Bên cạnh đó, các các nhà nghiên cứu, các chuyên gia cũng tập trung làm rõ những ảnh hưởng xung đột dẫn đến bất ổn về an ninh, trật tự xã hội trong quá trình thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục