Nông nghiệp

Chuẩn bị để Đại hội Hội Nông dân các cấp đạt kết quả cao

SGGP
Ngày 19-8, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký Chỉ thị số 4569 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Chỉ thị nêu rõ, trong 5 năm qua, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân vẫn còn những hạn chế. Công tác hội và phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Năm 2023 sẽ diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Chuẩn bị để Đại hội Hội Nông dân các cấp đạt kết quả cao ảnh 1 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội Hội nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh tư liệu SGGP
 Để Đại hội Hội Nông dân các cấp đạt kết quả cao, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”… Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, có trách nhiệm xã hội; khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn... thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường.

Ban Bí thư cũng yêu cầu báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của hội trong 5 năm qua; khẳng định những kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; căn cứ tình hình thực tế, chủ trương, đường lối của Đảng và chức năng, nhiệm vụ của hội để đề ra phương hướng công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới bảo đảm phù hợp, sáng tạo, thiết thực, khả thi. Khắc phục được những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.

Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở hoàn thành trong quý 1-2023, cấp huyện hoàn thành trong quý 2-2023, cấp tỉnh hoàn thành trong quý 3-2023, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII tổ chức vào cuối quý 4-2023.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục