Xã hội

Cần thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội ​ ​

SGGPO
Việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Cơ cấu thành phần bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện.

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo về tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và kết quả công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho biết, dự kiến có 1.650 đơn vị MTTQ Việt Nam cấp xã tiến hành tổ chức Đại hội trong quý IV-2018 (chiếm 14,78% số xã, phường, thị trấn), còn lại sẽ tiến hành tổ chức đại hội đại trà sau khi rút kinh nghiệm từ những Đại hội điểm của địa phương tổ chức. Đến nay, cả nước có 753/14.162 (chiếm 6,7%) đơn vị cấp xã chọn làm đại hội điểm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 17 ngày 4-1-2018 về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong năm 2018-2019 sẽ hoàn thành thành Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp để tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Cần thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội  ​  ​ ảnh 1 Hội nghị mặt trận ngày 10-10
Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu, chương trình hành động Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024 cần bám sát tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Ðảng và phù hợp với tình hình thực tiễn. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền; thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Cơ cấu thành phần bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện.

“Cần nghiên cứu kỹ lưỡng để làm sao khi sắp xếp cán bộ phải đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả. Qua đại hội, bộ máy của Mặt trận phải mạnh lên để Mặt trận thể hiện đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình”, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định. Cùng với đó, việc tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

Vẫn theo ông Trần Thanh Mẫn, trong thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tiếp tục hưởng ứng thực hiện tốt tháng cao điểm vì người nghèo; làm tốt việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng định hướng thông tin và xử lý giải quyết. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, tổ chức hiệu quả ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam... 

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục