Chính trị

Bổ sung mới về trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư

SGGPO
Khi cần thiết, Tổng Bí thư sẽ ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương; Tổng Bí thư là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Ngày 15-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7-2021 bằng hình thức trực tuyến tới 457 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bổ sung mới về trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư ảnh 1 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà Nội. Ảnh TCTG
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII.
Theo đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 3 diễn ra từ ngày 5-7 đến ngày 8-7 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch 5 năm 2021-2025; Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra; phát huy tốt tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm để đóng góp nhiều ý kiến giá trị, liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
Bổ sung mới về trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư ảnh 2 Đồng chí Lê Hải Bình trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh TCTG
Liên quan đến nhóm vấn đề các quy chế làm việc và quy định về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, đồng chí Lê Hải Bình cho biết, Hội nghị Trung ương 3 đã thảo luận và bổ sung nhiều điểm mới.
Theo đó, bổ sung trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương trong việc định hướng xây dựng chiến lược cán bộ của hệ thống chính trị, xác định phương hướng công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội toàn quốc của Đảng.
Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, bao gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư, có bổ sung thêm quy định “phải gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, đề cao trách nhiệm cá nhân, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.
Nhiệm vụ cụ thể của Bộ Chính trị được bổ sung thêm quy định “định kỳ hàng quý và khi cần thiết, Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình đất nước để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực của đời sống xã hội”. 
Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư được bổ sung thêm “chỉ đạo xây dựng các đề án báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Đồng chí Lê Hải Bình cũng nhấn mạnh việc Hội nghị Trung ương 3 bổ sung mới về trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư.

Theo đó, Thường trực Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư sẽ giải quyết công việc và cho ý kiến về các vấn đề vượt thẩm quyền của Thường trực Ban Bí thư nhưng chưa tới mức phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những công việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, ủy quyền. Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư được bổ sung thêm nội dung “định kỳ, thường xuyên nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư để kịp thời nắm bắt tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan. Đồng thời cũng bổ sung thêm trách nhiệm chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chỉ đạo cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng để cụ thể hóa trách nhiệm trong phân công”.

Theo đồng chí Lê Hải Bình, đây là những công việc Thường trực Ban Bí thư đã thực hiện qua nhiều nhiệm kỳ, trên thực tiễn đã thực hiện tốt rồi mới đưa vào quy chế lần này, nhằm thể hiện rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Bí thư cũng có bổ sung mới; đó là khi cần thiết, Tổng Bí thư ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời bổ sung quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Bí thư là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Về quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội nghị Trung ương 3 thống nhất thêm một số nội dung mới: bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra như thẩm quyền quyết định kỷ luật tổ chức Đảng khi kiểm tra cách cấp; bổ sung trách nhiệm trong xử lý các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Nhiệm vụ thông tin, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là hàng năm và cuối nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp.
Về quy định đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành quy định mới thay thế Quy định 30, với một số điểm đáng lưu ý: đó là quy định việc không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát sóng khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát. Quy định này nhằm phòng ngừa việc đối tượng kiểm tra sẽ ghi âm, ghi hình lại các nội dung trong quá trình kiểm tra chưa được phép công khai, đảm bảo giữ bí mật, danh tính người tố cáo; tăng trách nhiệm, thẩm quyền cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; quy định về giải quyết tố cáo đối với trường hợp cán bộ về hưu nhưng bị tố cáo về những việc đã làm trong thời gian đương chức;...

Trong khuôn khổ hội nghị, đội ngũ báo cáo viên các điểm cầu đã được nghe đồng chí Ngô Lê Văn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong 6 tháng cuối năm 2021”; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới.


TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục